Utvalg skal se på organiseringen av NSD

Publisert:16. mai 2018Oppdatert:16. mai 2018, 14:02
Det er Kunnskapsdepartementet som eier NSD. Nå skal KD gå gjennom organiseringen av selskapet.

For å gjøre NSD mest mulig relevant for brukerne, skal det nå gjøres en større gjennomgang av NSD.

De siste dagene har På Høyden skrevet at Arbeidstilsynet fører tilsyn med NSD – Norsk senter for forskningsdata. Bakgrunnen er flere varslingssaker om det psykososiale arbeidsmiljøet.

NSD er et aksjeselskap som er eid av Kunnskapsdepartementet (KD). Samtidig med at det altså pågår en tilsynssak, har KD satt ned et utvalg som skal se på veien videre for NSD.

NSD har viktig infrastruktur for deler av norsk forskning, og spiller en sentral rolle i forskningsinstitusjoners arbeid med personvern. Departementets mål er at NSD er mest mulig relevant for brukerne, og at flest mulig kan og vil benytte NSDs tjenester, skriver avdelingsdirektør Rolf L. Larsen i KD i en e-post til På Høyden.

Arbeidsgruppe

I 2016 kom rapporten «Kunnskapssektoren sett utenfra». Her var NSD en av virksomhetene som ble sett nærmere på. Utvalget mente at aksjeselskaper som hovedsakelig driver statlig finansiert tjenesteproduksjon eller forvaltningsvirksomhet bør organiseres som forvaltningsorganer.

Dette skjedde ikke.

Men det kan likevel bli endringer i NSD. I mars gikk det ut et brev fra KD med tittelen «Gjennomgang av NSD – Norsk senter for forskningsdata AS». I brevet står det at det skal gjennomføres en gjennomgang av selskapet, og at dette skal gjøres av en arbeidsgruppe med blant annet representanter fra Forskningsrådet og SSB.

«I dag er NSDs oppgave å sikre fri og åpen tilgang til forskning og forbedre mulighetene for empirisk forskning. NSDs strategi skal utvikles av selskapets styre, men det bør vurderes hvilke mål Kunnskapsdepartementet bør ha for selskapet og eierskapet», står det.

Noe av det som skal sees nærmere på, er DBH – Database for statistikk om høyere utdanning. I «Kunnskapssektoren sett utenfra» står det at DBH får en årlig overføring fra KD på om lag 15 millioner kroner.

«Gjennomgangen skal vurdere om dagens virksomhet er optimalt innrettet eller om det bør gjøres endringer for i enda større grad gjøre NSD til et viktig verktøy for forskning og ev. utdanning, og i så fall hvilke endringer som bør gjøres», står det videre.

Foreløpig ingen tidsfrist

Larsen sier at gruppens arbeid bør resultere i et dokument. Men arbeidsmetode og oppgaver er det gruppen selv som skal bestemme.

– Ser KD for seg store endringer, for eksempel i form av færre stillinger enn man har i dag?

– Gruppen må selv vurdere hvilke anbefalinger den vil komme med, og KD kan derfor ikke si noe om hvilke endringer det kan bli aktuelt å vurdere, sier Larsen.

Han sier at det foreløpig ikke er satt en frist for gruppens arbeid.

 Ingen kobling

Da På Høyden skrev om arbeidsmiljøforholdene i NSD første gang i januar, bekreftet ekspedisjonssjef Toril Johansson at KD var kjent med varslene som var kommet, og at departementet hadde tatt dette opp med styret. Men det var styret som skulle følge opp saken.

– Er det noen sammenheng mellom saken om arbeidsmiljøet og den gjennomgangen som nå blir gjort?

– Gjennomgangen er en del av de vurderinger departementet må gjøre for å sørge for hensiktsmessig organisering av helheten. Den har ikke sammenheng med forhold ved arbeidsmiljøet På Høyden tidligere har skrevet om, sier Larsen.

Det samme skriver NSDs styreleder Petter Aasen i en epost til de ansatte i NSD. Aasen skriver at de ansatte tidligere er gjort kjent med Kunnskapsdepartementets forestående gjennomgang av NSD.

«Gjennomgangen har ingen kobling til arbeidsmiljøsaken. Den er ledd i departementets vurdering av virksomheter departementet har ansvar for», skriver Aasen.

I eposten skriver Aasen også om prosessen med å ansette ny direktør for NSD.

«Som følge av den forestående gjennomgangen/evalueringen av NSD anbefalte KD gjennom eierdialog styret om å vurdere å avvente tilsetting av ny leder i fast stilling til konsekvensene av gjennomgangen foreligger. KD anbefalte derfor styret om å vurdere konstituering av midlertidig leder. Som tidligere meddelt har styret tatt denne anbefalingen til etterretning og arbeider for å finne en kandidat som konstitueres i stillingen», skriver han.

Aasen har sagt til På Høyden at styrets mål er å ansette en ny direktør i styremøtet i juni.