Notiser om nye bøker og publikasjoner, samt notiser om personer som har fått priser, utmerkelser, jubileer eller er nyansatt ved UiB kan legges inn her. Vi krever en gyldig e-post-adresse på innsender for å sjekke autensitet, og vi modererer innlegg. 

Minneord

Lars Skjold Wilhelmsen

Lars Skjold Wilhelmsen har gått bort 80 år gammel etter kort tids sykdom.
Lars hadde sin utdannelse som geofysiker fra Universitetet i Bergen i 1966, men fattet tidlig interesse for universitetspedagogikk og har gjennom hele sin karriere og også etter oppnådd pensjonsalder arbeidet målbevisst for å utvikle UiB som utdanningsinstitusjon. Det er neppe noen annen enkeltperson som på tilsvarende måte har preget utviklingen på dette feltet.
Hans første stilling i1968 var som studiekonsulent. De fleste studiekonsulentstillinger var saksbehandlerstillinger, men Lars utviklet stillingen ved Det medisinske fakultet til å bli en sentral pedagogisk støttefunksjon. Hans brede interesse for undervisningsmetoder og pedagogiske verktøy gjorde at han var det naturlige valg som sjef for universitetets nye AV-avdeling som ble opprettet i 1972. Lars arbeidet her aktivt videre med pedagogisk utvikling og bruk av ny teknologi som pedagogisk støtteverktøy.
I årene fra 1985 til 1988 var han rektor ved Det pedagogiske seminar. Deretter ledet Lars sammen med professor Hans Jørgen Gjessing det store UNIBUT prosjektet (Universitetet i Bergen som utdanningsinstitusjon). Prosjektet gav ny innsikt og gav grunnlag for viktige endringer i undervisningsoppleggene ved universitetet.
Etter at UNIBUT var gjennomført ble Lars satt til å lede oppbyggingen av Senter for videre- og etterutdanning. Her fikk han benytte sine store kunnskaper om fjernundervisning og voksenpedagogikk. Blant de større satsingene må særlig trekkes fram de eksamensrettede fjernundervisningstilbudene Fjernord (nordisk grunnfag som fjernundervisning) og Tilfellet Tellus (miljølære). Det må også nevnes at Lars var redaktør for det nasjonale tidsskriftet UNIPED i hele 18 år.
Den siste del av sitt yrkesaktive liv var Lars knyttet til Det juridiske fakultet og gjorde her en uvurderlig innsats i utvikling av det pedagogiske opplegget ved fakultetet. Han skal ha mye av æren for at fakultetet i dag har en moderne studieordning som mange andre juridiske fakulteter i Norden ser på som et forbilde.
Lars kom inn som rådgiver for fakultetet allerede på 1980-tallet og var med på å sette i gang pedagogiske reformer og forsøk. Han var sentral deltaker i utviklingen av den nye studieordningen og det pedagogiske opplegget som ble innført i 2003, i tilknytning til kvalitetsreformen. Fra 2002 til han gikk av for aldersgrensen i 2008, var han ansatt ved fakultetet som pedagogisk rådgiver, og hadde ansvaret for oppfølgning av studiereformen. Også etter at han hadde gått av for aldersgrensen ble han brukt som rådgiver og deltok i ulike prosjekter, og hadde fremdeles kontor på fakultetet da sykdommen rammet i fjor høst.
Hans faglig ståsted var forankret i forskning med et bredt internasjonalt nettverk. Han gjennomførte selv flere studier på studentenes læring på fakultetet. Resultatene han kom fram til ble presentert ved nasjonale og internasjonale konferanser. Lars var høyt respektert i de internasjonale fora han deltok i, og ble gang på gang invitert utenlands for å dele av sin kunnskap. Ulike studier ble også løpende publisert i ulike sammenhenger. Etter at han hadde gått av for aldersgrense utga han en omfattende bok på Fagbokforlaget i 2014 med tittelen: "Juridisk fagdidaktikk". Boken vitner om et engasjement og innsikt i studentens læring som dessverre ikke er hyllevare i akademia. Studenter som gjennom årene har avlagt sin mastergrad i rettsvitenskap ved fakultetet, har grunn til å være takknemlig for det arbeid Lars nedla gjennom mange år for at deres læring skulle bli best mulig.
Lars evnet å samarbeide med fagpersoner for å utvikle pedagogiske opplegg tilpasset faglige særtrekk og ressursmessige utfordringer og ikke minst å finne løsninger som kunne fungere i praksis. Han hadde klare meninger om pedagogikk og læring, men var også villig til å lytte og gå i dialog med andre for å bringe utviklingen videre framover. Lars var som person tydelig i sin kommunikasjon, var resultatorientert og brakte også en god porsjon humor inn i sitt arbeidsfellesskap.
Både ut fra sin faglige tyngde og legitimitet men ikke minst ut fra sin væremåte nøt Lars stor tillit blant alle han kom i kontakt med. Han vil bli husket for sine store bidrag i utviklingen av universitetet som utdanningsinstitusjon, og vil bli savnet som venn, rådgiver og samtalepartner av mange.

Kåre Rommetveit
Sverre Spildo
Ernst Nordtveit
Asbjørn Strandbakken
Karl Harald Søvig

Meld deg på vårt nyhetsbrev og få oppdateringer rett til din e-post!

Abonner på På Høyden nyhetsbrev feed